Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek określony w treści art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1 .Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZN Direct Sp. z o.o. , Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4G lok.4 05-077 Warszawa, NIP: 9522222833 , zwana dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej na adres: iodo@zndirect.pl. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty na adres siedziby firmy lub za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@zndirect.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy:

  1. w celu umieszczenia Pani/Pana danych w serwisie biif.pl oraz wykonywania dalszych operacji przetwarzania na danych (modyfikacja, aktualizacja, usuwanie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej),

  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez stronę trzecią, jakim jest prowadzenie działań marketingowych polegających na gromadzeniu baz danych przedsiębiorców, a następnie ich upowszechnianiu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej),

  3. w celu prowadzenia kont zarejestrowanych użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO - w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych,

  4. w celu kontaktu z Panią/Panem w odpowiedzi na wypełnienie formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych,

  5. w celu prowadzenia działań administrowania portalem biif.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej),

  6. w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej),

  7. w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej),

  8. w razie zawarcia z Panem/Panią umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) Podmiotom Współpracującym dla celów marketingowych;

b)dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego;

c) podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz Administratora (kancelarie prawne, firmy świadczące usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych),

d) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora,

e) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowny przepis prawa.

5. Przetwarzane będą następujące Pani/Pana dane osobowe : imię, nazwisko, nazwa, dane kontaktowe (adres, telefon, adres e-mail) oraz inne dane, które mogą być opublikowane w publicznych rejestrach.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

a) w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

b) w pozostałych przypadkach – do momentu upływu okresu ich przedawnienia.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane na obszar poza EOG ani do organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

9. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

10. Administrator nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane decyzji w sposób zautomatyzowany.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!